دانلود سریال Dream Defenders

زین و زویی دوقلوها و رقبای که به عنوان آخرین خط دفاعی بین دنیای واقعی و موجودات بدترکیب فضایی در سرزمین دریم ورد خدمت می کنند. آیسلای خونخوار به دریم ورد حمله ور می شوند و خطر بزرگی این سرزمین را تهدید می کند . تنها زین و زویی هستند که با کمک ابر رایانه خود به نام زئوس می تواند آیسلای را متوقف کنند …